Inleiding

BV Els Jacquemijn (KBO: 0452 935 857) begeleidt mensen naar een gezondere levensstijl door middel van gepersonaliseerd ‘voeding’ – en ‘lifestyle’- advies.

                                                             De  algemene zetel van BV Els Jacquemijn is gelegen te :

                                                                                   Burchtlaan 60 – 1785 Merchtem

 De cliënt leest en aanvaardt volgende Algemene Voorwaarden die de praktijk hanteert:  

Artikel 1.          Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, consultaties, groepsconsultaties, producten, webinars, trainingen of andere overeenkomsten tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de cliënt en Els Jacquemijn wordt opgemaakt.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door BV Els Jacquemijn, updates worden gepubliceerd op de website.

Het contact met mij is strikt vertrouwelijk (GDPR wetgeving)

Ik bescherm uw persoonsgegevens. Elk contact met Els Jacquemijn is vertrouwelijk behalve wanneer dit uit de aard van de activiteit niet mogelijk is. Bij een groepsconsult/webinar aanvaardt u dat u in groep deelneemt.

Artikel 2.         Aanbod en aanvaarding

Een (digitaal) aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. Els Jacquemijn heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen. Wanneer u als cliënt ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt is dit bindend voor u.

Els Jacquemijn werkt samen met partners die testen/onderzoeken aanbieden. De dienst van Els Jacquemijn bestaat en beperkt zich hiertoe deze testen te analyseren en informatie te bezorgen aan de klant. Er worden geen medische claims gemaakt, noch mogen deze testen aangewend worden in een juridisch kader, het gebruik is louter voor informatieve doeleinden. De klant wordt aangaande de testen zelf ook klant van de partners en gaat akkoord met hun voorwaarden.                                                                                                                                                        Eventueel moeten hiertoe bijkomende documenten ondertekend worden. 

Gezien mijn beperkte beschikbaarheid vraag ik om alle afspraken goed in te plannen. Wanneer een afspraak toch wordt geannuleerd dient dit ten laatste 24 uur op voorhand te gebeuren. Voor afspraken die niet tijdig geannuleerd worden zal een forfaitaire kost van € 25 worden aangerekend (per gemaakte afspraak).

 

Artikel 3.         Prijs

De klant kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website.

 

Artikel 4.         Betalingen

De betaling gebeurt via elektronische betaling of cash. Na bevestiging van de bestelling kiest de cliënt één van de voorgestelde betaling.

Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn tot op het moment van algehele betaling. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 5.         Herroepingsrecht voor de consument

Bij een overeenkomst op afstand beschikt de klant over een termijn van  14 dagen waarbinnen de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen.

Uitzondering:                                                                                                                                                                                                                                                     de cliënt kan het herroepingsrecht waarin Artikel VI. 47 Wetboek van Economisch Recht voorziet niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en mits deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

- van zodra informatie downloadbaar is gesteld en de cursus/coaching/ info te bekijken is, aanvaardt de klant dat de dienst is voltooid.

- diensten : consultaties, workshops, groepscoaching, webinars, e-books … zijn dus uitgesloten van het herroepingsrecht eenmaal ze ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 6.         Websitedisclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.